Diapauza

Diapauza to termin używany w entomologii i biologii rozwoju, który odnosi się do specyficznego rodzaju spoczynku u organizmów, zwłaszcza owadów, który ma miejsce na określonym etapie ich rozwoju. To zjawisko nie jest tym samym co tradycyjna hibernacja i jest ściśle związane z cyklem życiowym tych organizmów. W opozycji do hibernacji diapauza to okres, w którym organizmy wstrzymują swój rozwój, aby dostosować się do zmieniających się warunków środowiskowych, takich jak zmiany temperatury, dostępność pożywienia czy długość dnia.

Główne cechy diapauzy:

 • etap rozwoju – diapauza występuje zazwyczaj na określonym etapie rozwoju organizmów, często w stadium larwalnym lub w stadium poczwarki u owadów. To jest istotne, ponieważ organizmy przechodzą w stan spoczynku w odpowiedzi na sygnały środowiskowe, które sugerują, że warunki są niekorzystne dla ich dalszego rozwoju;

 • zatrzymanie rozwoju – w trakcie diapauzy organizmy wstrzymują swój rozwój. To oznacza, że przestają rosnąć, nie zmieniają swojego kształtu ani nie przechodzą przez kolejne stadium rozwojowe. Stan spoczynku może trwać przez różny okres, w zależności od gatunku i środowiskowych czynników;

 • adaptacja do warunków – diapauza pozwala organizmom dostosować się do zmiennych warunków środowiskowych. Na przykład, owady mogą wejść w diapauzę w reakcji na zmiany temperatury lub dostępność pożywienia. To pozwala im zminimalizować ryzyko niekorzystnych warunków i zwiększyć szanse na przetrwanie;

 • kontrolowane mechanizmy – diapauza jest kontrolowana przez różnorodne mechanizmy biologiczne, takie jak hormony czy fotoperiodyzm. Te mechanizmy pozwalają organizmom rozpoznawać zmiany w środowisku i reagować na nie w sposób odpowiedni dla ich gatunku;

 • reaktywacja – po okresie diapauzy organizmy mogą zostać „reaktywowane”, czyli wznowić swój rozwój i kontynuować cykl życiowy. To zazwyczaj zachodzi, gdy warunki stają się korzystniejsze. Proces reaktywacji może być związany z określonymi sygnałami, takimi jak długość dnia, co wskazuje organizmom, że nadszedł odpowiedni czas na wznowienie rozwoju.

Diapauza u owadów i innych organizmów

Diapauza może występować w różnych fazach rozwojowych organizmu, w zależności od gatunku. Najczęściej obserwuje się ją u owadów w formie jaj, larw, poczwarek czy imago (dorosłych osobników). Oto kilka przykładów, jak diapauza może przebiegać u różnych grup organizmów.

Proces diapauzy u owadów

 • Diapauza jajowa – jaja mogą przechodzić diapauzę, opóźniając swój rozwój aż do korzystniejszych warunków.
 • Diapauza larwalna – larwy mogą przechodzić diapauzę, wstrzymując swój rozwój przed przekształceniem się w poczwarkę.
 • Diapauza poczwarkowa – poczwarka może zatrzymać swój rozwój przed przejściem do stadium imago.

Diapauza nie jest jednorodnym zjawiskiem i różni się w zależności od gatunku. Warunki, które indukują diapauzę, mogą obejmować czynniki takie jak długość dnia, temperatura, dostępność pożywienia czy zmiany hormonalne. Diapauza jest fascynującym przykładem adaptacyjnej strategii, pozwalającej organizmom przetrwać trudne okresy w ich cyklach życiowych.

Diapauza u pluskiew

Diapauza u pluskiew, podobnie jak u wielu innych owadów, jest procesem dostosowanym do przetrwania w trudnych warunkach środowiskowych. Pluskwy mogą przechodzić różne formy diapauzy w różnych stadiach swojego życia. Choć ten stan przyjęło się nazywać potocznie hibernacją, tak naprawdę pluskwy, szczególnie te, które bytują w budynkach, nie hibernują. W pomieszczeniach, nawet zimą, utrzymuje się optymalna temperatura, która nie jest w stanie uruchomić w organizmach owadów procesów prowadzących do hibernacji. Natomiast inne niekorzystne warunki, na przykład brak dostępu do pożywienia mogą sprawić, że pluskwy przejdą właśnie w stan diapauzy, mylony z hibernacją.

Diapauza jajowa

 • Jaja pluskiew mogą przechodzić diapauzę, zwłaszcza w odpowiedzi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, brak dostępu do pożywienia lub inne niekorzystne czynniki.
 • W warunkach niekorzystnych dla rozwoju, procesy metaboliczne w jajach zostają zahamowane, co prowadzi do opóźnienia w ich rozwinięciu.

Diapauza larwalna

 • Larwy pluskiew także mogą przechodzić diapauzę. Takie zachowanie może być związane z brakiem pożywienia lub niestabilnymi warunkami środowiskowymi.
 • W okresie diapauzy larwy mogą przestawać aktywnie polować i przemieszczać się, oszczędzając tym samym energię.

Diapauza imago (dorosłych osobników):

 • Dorosłe pluskwy również mogą przechodzić diapauzę, zwłaszcza w warunkach niekorzystnych dla ich przeżycia, takich jak brak pożywienia, niska temperatura czy długi okres suszy.
 • W czasie diapauzy dorosłe pluskwy mogą wykazywać minimalną aktywność, co pomaga im utrzymać energię.

Mechanizmy kontrolujące diapauzę związane są z procesami hormonalnymi w organizmach pluskiew, które wpływają na ich rozwój i zachowanie. Diapauza jest adaptacyjną strategią, która pozwala pluskwom przetrwać nieprzewidywalne warunki i zabezpieczyć przyszłe pokolenia.