Regulamin usługi

1. Informacje o usługach zamieszczone na stronie internetowej www.insektstop.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Ceny usług podane na stronie są cenami minimalnymi i przykładowymi. Szacunkowa cena zamówionej usługi jest ustalana z Klientem indywidualnie na podstawie wielkości dezynsekowanych pomieszczeń, ilości mebli, złożoności zabiegu i innych znaczących czynników. W przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych dotyczących stanu, wielkości pomieszczeń oraz innych znaczących czynników, Insektstop.pl ma prawo do zmiany umówionej ceny usługi.
3. Insektstop.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług, wycofania ze sprzedaży usług oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji. Uprawnienie to nie ma wpływu na umowy na wykonanie usług zawarte przed wspomnianą zmianą ceny.
4. Insektstop.pl wystawia faktury na życzenie Klienta. Aby otrzymać fakturę należy o tym poinformować firmę Insektstop.pl wraz z podaniem danych firmy lub danych osoby fizycznej, na którą ma być wystawiona faktura.
5. Zamówienia usługi mogą być składane telefonicznie pod numerem 885 888 994.
6. Zamówienia składane przez formularz kontaktowy są potwierdzane telefonicznie.
7. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu oraz adresu, w którym ma być przeprowadzona usługa.
8. Umowę na wykonanie usługi uważa się za zawartą w chwili potwierdzenia zamówienia przez usługodawcę.
9. W przypadku anulowania przez Klienta usługi 24 godziny przed umówionym terminem usługi naliczana jest opłata w wysokości zamówionej usługi. Płatność powinna zostać dokonana w ciągu 3 dni od daty niewykonanej wcześniej zamówionej Usługi. W przypadku braku wpłaty w wyżej wymienionym terminie Insektstop.pl może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej lub poprzez sprzedaż długu zewnętrznym firmom.
10. Płatności za usługę dokonuje się gotówką lub kartą na miejscu wykonania usługi bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania usługi. W przypadku niedokonania płatności pomimo przyjazdu technika w umówione miejsce wykonania usługi naliczana jest opłata w wysokości zamówionej usługi. Postanowienia pkt. 9 stosuje się odpowiednio.
11. Klient zobowiązany do zapoznania się z regulaminem usługi oraz do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
12. Klient jest zobowiązany współpracować z Usługodawcą przy wykonaniu usług oraz do stosowania się do zaleceń wydawanych przez Insektstop.pl. Przed wykonaniem usługi Klient powinien przygotować pomieszczenia zgodnie z zaleceniami insektstop.pl – prosimy o zapoznanie się z instrukcją „Przygotowanie mieszkania do dezynsekcji”, dostępną na stronie. Brak odpowiedniego przygotowania pomieszczeń może skutkować odmową udzielania dobrowolnej gwarancji na wykonane usługi.
13. Insektstop.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas oczekiwania na wykonanie usługi spowodowany niezależnymi od Insektstop.pl okolicznościami na przykład: warunki atmosferyczne, korki itp.
14. Wykonanie usługi jest poświadczane „Protokołem sanitarnym”. Podstawą uznania gwarancji jest posiadanie wszystkich protokołów sanitarnych usług, których ma dotyczyć gwarancja.
15. Insektstop.pl udziela dobrowolnej gwarancji na wykonane usługi. Udzielenie gwarancji jest odmienne w przypadku różnych zabiegów oraz różnych szkodników.
16. Ze względu na specyfikę niektórych szkodników może być wymagane wykonanie kilku zabiegów w określonych odstępach czasu. Insektstop.pl informuje przed zawarciem umowy o konieczności wykonania kilku zabiegów. W przypadku pluskwy domowej kolejny zabieg musi zostać wykonany w terminie od 7 do 14 dni. Gwarancja w przypadku pluskwy domowej na usługę wykonaną metodą opryskową lub zamgławianiem ULV jest udzielona po wykonaniu trzech zabiegów. Przerwa pomiędzy zabiegami musi wynosić od 7 do 14 dni.
17. Insekstop.pl ma prawo odmówić wykonania gwarancji w przypadku nieokazania protokołów sanitarnych, nieodpowiednią przerwą pomiędzy zabiegami oraz w przypadku niezastosowania się do zaleceń wydanych na Protokole Sanitarnym.
18. Insektstop.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki zabiegu w przypadku nieprzygotowania przez Klienta dezynsekowanych pomieszczeń zgodnie z zaleceniami z zakładki „Jak się przygotować?”.
19. W celu zgłoszenia chęci skorzystania z gwarancji Klient w okresie trwania gwarancji wysyła zgłoszenie na adres e-mail: biuro@insektstop.pl wraz ze zdjęciami protokołów sanitarnych.
20. W ramach gwarancji Klientowi przysługuje jednorazowa usługa gwarancyjna w postaci dodatkowego zabiegu. W przypadku pluskwy usługa gwarancyjna obejmuje jeden zabieg wykonywany metodą opryskową. Bezpłatny zabieg gwarancyjny nie obejmuje kosztu dojazdu do Klienta. Opłata za dojazd do Klienta jest naliczana w przypadku wykonania zabiegu gwarancyjnego poza granicami Warszawy (1zł/kilometr).
21. Warunki gwarancji nie obejmują zwrotu poniesionych kosztów przez Klienta, zarówno za usługę, jak i za dodatkowo zakupione środki i preparaty.
22. Insektstop.pl nie odpowiada za zawilgocenie elementów wyposażenia dezynsekowanych pomieszczeń takich, jak pokrycia podłóg, ścian lub mebli.
23. Środki chemiczne używane do zabiegów chemicznych mogą być niebezpieczne dla zwierząt domowych. W razie wątpliwości należy skonsultować się z Usługodawcą w celu określenia toksyczności środka i zaleconych działań.
24. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.05.2018 r.
25. Insektstop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Instektstop.pl, lecz nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia go na stronie internetowej https://insektstop.pl/regulamin-uslugi/