Regulamin usługi

Warunki świadczenia usług przez Insektstop.pl

 1. Prezentowane na stronie internetowej www.insektstop.pl opisy usług nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. Wskazane na witrynie ceny usług są wartościami orientacyjnymi i minimalnymi. Ostateczna wycena usługi uzgadniana jest indywidualnie z Klientem, uwzględniając takie elementy jak rozmiar pomieszczeń do dezynsekcji, ilość umeblowania, złożoność procedury i inne kluczowe czynniki. Insektstop.pl zastrzega sobie prawo do korekty ceny w przypadku, gdy Klient przekaże niezgodne z prawdą informacje dotyczące stanu i wielkości pomieszczeń czy innych istotnych aspektów.

 3. Insektstop.pl ma prawo do zmian cen usług, wycofania ofert lub organizowania promocji, co nie wpływa na umowy zawarte przed wprowadzeniem takich zmian.

 4. Faktury wystawiane są na żądanie Klienta. W celu otrzymania faktury, konieczne jest poinformowanie Insektstop.pl o tej potrzebie oraz dostarczenie danych firmy lub osoby prywatnej, na którą ma być wystawiony dokument.

 5. Zamówienia na usługi przyjmowane są telefonicznie pod numerem 885 888 994.

 6. Zamówienia złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego są potwierdzane przez kontakt telefoniczny.

 7. W procesie składania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania swojego numeru telefonu oraz adresu realizacji usługi.

 8. Umowę na wykonanie usługi uznaje się za zawartą po potwierdzeniu zamówienia przez usługodawcę telefonicznie lub mailowo. Usługobiorca traci możliwość odstąpienia od umowy po podpisaniu umowy – protokołu sanitarnego lub faktury.

 9. Odwołanie usługi przez Klienta na mniej niż 24 godziny przed terminem wykonania skutkuje nałożeniem opłaty równej wartości zamówienia. Płatność należy uregulować w ciągu 3 dni od planowanego terminu usługi. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie uprawnia Insektstop.pl do podjęcia działań prawnych lub sprzedaży długu zewnętrznym podmiotom.

 10. Płatności za usługę przyjmowane są gotówką przelewem bezpośrednio przed jej rozpoczęciem. W przypadku nieuregulowania płatności, mimo przybycia technika, naliczana jest opłata równej wartości zamówienia. Dopuszczalna jest płatność przelewem bankowym, pod warunkiem zrealizowania przelewu przed rozpoczęciem zabiegu. Zasady określone w punkcie 9 stosuje się odpowiednio.

 11. W przypadku, jeśli wykonawca udziela rabatu na daną usługę, warunkiem koniecznym obowiązywania rabatu jest terminowe opłacanie umówionych należności. W przypadku, jeśli zlecający odmawia zapłaty lub też jest to zapłata opóźniona, zastrzegamy sobie prawo do anulowania udzielonych rabatów. W przypadku korekty ceny o anulowaną wartość rabatu, zamawiający ma obowiązek opłaty reszty kwoty w ciągu 3 dni roboczych.

 12. Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

 13. Klient powinien współdziałać z usługodawcą oraz stosować się do wydanych zaleceń. Przed wykonaniem usługi należy przygotować pomieszczenia zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie internetowej w zakładce “Przygotowanie”. Nieprzygotowanie pomieszczeń może wpłynąć na skuteczność wykonanego zabiegu oraz może prowadzić do nieudzielenia gwarancji na wykonaną usługę.

 14. Insektstop.pl nie jest odpowiedzialny za opóźnienia w realizacji usługi spowodowane przez czynniki niezależne, takie jak warunki pogodowe czy korki.

 15. Świadczenie usługi jest dokumentowane „Protokołem sanitarnym”. Posiadanie wszystkich protokołów jest warunkiem przyznania gwarancji.

 16. Insektstop.pl oferuje dobrowolną gwarancję na wykonane usługi. Dotyczy to wyłącznie zabiegów dezynsekcji wykonanych metodą Wymrażania Cryonite oraz metodą łączoną IPM (Wymrażanie Cryonite + zabieg chemiczny).

 17. W przypadku niektórych szkodników, jak pluskwa domowa, może być konieczne wykonanie kilku zabiegów. Insektstop.pl informuje o tym przy zawieraniu umowy. 

 18. Insektstop.pl może odmówić wykonania gwarancji w przypadku braku protokołów sanitarnych, niewłaściwego odstępu czasowego między zabiegami, czy niezastosowania się do zaleceń zawartych w protokole.

 19. Insektstop.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki zabiegu, jeśli pomieszczenia nie zostały przygotowane zgodnie z zaleceniami.

 20. Aby skorzystać z gwarancji, Klient powinien zgłosić się na adres e-mail: biuro@insektstop.pl, dołączając zdjęcia protokołów sanitarnych.

 21. Gwarancja obejmuje jednorazową usługę gwarancyjną w postaci dodatkowego zabiegu, w przypadku pluskwy – jeden zabieg opryskowy.

 22. Warunki gwarancji nie obejmują zwrotu kosztów usługi ani dodatkowo zakupionych środków i preparatów.

 23. Insektstop.pl nie odpowiada za zawilgocenie elementów wyposażenia pomieszczeń poddanych dezynsekcji.

 24. Klient odpowiedzialny jest za zabezpieczenie swojego mienia przed potencjalnymi stratami lub uszkodzeniami. Insektstop.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone mieszkanie, mienie lub meble lub kradzieże mogące wyniknąć z faktu pozostawienia otwartego i opuszczonego mieszkania po zabiegu.

 25. Środki chemiczne stosowane w zabiegach mogą być szkodliwe dla zwierząt domowych. W razie wątpliwości należy skonsultować się z usługodawcą.

 26. W przypadku przeprowadzania zabiegu odkomarzania, firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku wykonania tego zabiegu, w tym za uszkodzenia roślin. Ponadto należy pamiętać, że występowanie owadów latających, takich jak komary, może być uzależnione od otoczenia. Duże ilości tych owadów mogą przelatywać z sąsiednich działek, co może powodować uczucie braku efektu zabiegu.

 27. W przypadku usług deratyzacji, Klient zobowiązany jest do zapewnienia pełnego dostępu do wszystkich obszarów, które mogą wymagać interwencji. Brak dostępu do określonych obszarów może skutkować niekompletnością usługi i wyłącza Insektstop.pl z odpowiedzialności za nieskuteczność deratyzacji.

 28. Insektstop.pl stosuje specjalistyczne środki i metody w procesie deratyzacji, które są bezpieczne dla ludzi i zwierząt domowych. Jednakże, Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich instrukcji bezpieczeństwa podanych przez technika, w tym tymczasowego opuszczenia pomieszczeń, jeśli jest to wymagane.

 29. Podczas dezynfekcji – ozonowania, Klient zobowiązany jest do opróżnienia pomieszczenia z osób, zwierząt oraz roślin na czas trwania zabiegu oraz przez dodatkowy okres wskazany przez usługodawcę po jego zakończeniu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności procedury.

 30. Insektstop.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego przygotowania pomieszczenia przez Klienta lub niezastosowania się do instrukcji bezpieczeństwa przed, w trakcie, i po procesie ozonowania.

 31. W przypadku, gdy po deratyzacji lub dezynfekcji – ozonowaniu, Klient stwierdzi nieskuteczność usługi, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Insektstop.pl w ciągu 5 dni roboczych od daty wykonania usługi, aby umożliwić przeprowadzenie ponownej interwencji.

 32. Insektstop.pl zastrzega sobie prawo do wyboru metod i środków stosowanych w deratyzacji oraz dezynfekcji – ozonowaniu, w oparciu o ocenę sytuacji i potrzeb danej interwencji.

 33. Klient zobowiązany jest do zapłaty za usługi deratyzacji i dezynfekcji – ozonowania zgodnie z ustalonymi stawkami, niezależnie od natychmiastowych wyników. Reklamacje dotyczące skuteczności usługi będą rozpatrywane zgodnie z procedurami gwarancyjnymi.

 34. Insektstop.pl zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy w przypadku agresji lub niestosownego zachowania ze strony Klienta.

 35. Klient wyraża zgodę na dokumentowanie stanu mieszkania przed i po zabiegu za pomocą fotografii/filmów.

 36. Wszelkie roszczenia związane z usługami świadczonymi przez Insektstop.pl muszą być zgłaszane pisemnie w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi. Po upływie tego okresu, roszczenia nie będą rozpatrywane.

 37. Insektstop.pl zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych Klienta w celach realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, oraz do ich wykorzystania w celach marketingowych, chyba że Klient wyrazi na to sprzeciw.

 38. Wszelkie spory prawne wynikające z umów na usługi dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji, zawartych między Insektstop.pl a Klientem, będą rozstrzygane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Jurysdykcja i właściwość miejscowa dla rozpatrywania tych spraw przypada sądowi odpowiedniemu dla siedziby usługodawcy, czyli Insektstop.pl. To zastrzeżenie dotyczy wszelkich kwestii prawnych, zarówno tych związanych bezpośrednio z wykonaniem umowy, jak i tych wynikających z jej nieprzestrzegania

 39. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.

 40. Insektstop.pl ma prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, które stają się skuteczne w terminie określonym przez firmę.